รายละเอียดอุปกรณ์

NODE MCU V1

DEVELOPMENT BOARDS

อนุพงศ์ รองมาก

0

NodeMCU Development Kit V1.0 เป็นโมดูลที่ประกอบด้วย ESP8266-12 E มีเสาอากาศแบบ PCB Antenna เชื่อมต่อเฮดเดอร์สำหรับขาสัญญาณต่างๆ ได้แก่ GPIO PWM I2C 1-wire ADC และ มี SPI เพิ่มขี้นมาจาก Version เดิม มีส่วนของ USB-to-TTL และพอร์ต micro USB ใช้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาโปรแกรม สามารถติดตั้งเฟิร์มแวร์ NodeMCU ได้

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง