ขณะนี้ใช้ได้กับนักศึกษา CoE Phuket บางส่วนเท่านั้น